Stadgar för Lair
Uppdaterade: 2019-03-28

Ändamål

§ 1. Föreningen Lair har som ändamål att samla medlemmar med intresse för spel, och verka för att främja och samordna detta intresse.

Hemort

§ 2. Föreningen har sin hemort i Lund.

Medlemskap

§ 3. Medlemmar intas i föreningen efter ansökan och betalande av medlemsavgift, vilken beskrivs av § 6. Alla som önskar kan bli medlemmar i föreningen.

§ 4. En medlem som vill träda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till Lairs styrelse, och anses då omedelbart ha lämnat föreningen. En medlem som efter en halv termin ännu inte betalat medlemsavgiften för gällande år anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlem

§ 5. En medlem i Lair
a) har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
b) har rätt att utnyttja föreningens utrustning under föreningens sammankomster. 
c) har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
d) kan av styrelsen ges tillstånd att utnyttja föreningens utrustning även vid andra tillfällen än föreningens sammankomster.
e) ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen.
f) har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendomar vid upplösning av föreningen.

§ 6. En medlem ska betala den medlemsavgift som bestäms vid årsmötet.

Styrelsen

§ 7. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska, inom ramen för Lairs stadgar, verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
a) tillse att föreningens bindande regler iakttas.
b) verkställa årsmötets fattade beslut.
c) lanera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
d) ansvara för förvaltningen av föreningens egendomar.
e) förbereda årsmöte.

§ 8. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, mötesansvarig lictor och pr-ansvarig librarian, samt två suppleanter.

§ 9. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar för en tid som sägs i § 12.
Avgår en vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleanterna, enligt den mellan dem bestämda turordningen, som styrelseledamot fram t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§ 10. Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§ 11. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst hälften av styrelseledamöterna så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ordinarie ledamöter kallats till sammanträdet 
och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet ska protokoll föras. Avvikande meningar ska antecknas i protokollet. Även frånvarande styrelseledamot är ansvarig för fattade beslut, såvida denne inte anmäler avvikande mening senast vid nästföljande sammanträde.

Verksamhet och räkenskapsår

§ 12. Verksamhetsåret, räkenskapsåret och styrelsens arbetsår omfattar tiden från och med första januari till och med sista december.

Revision

§ 13. Styrelsen ska tillställa revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsartiklar och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. Detta gäller närhelst revisorerna begär, samt vid årsmötet, då det gäller revision av förvaltning för det föregående räkenskapsåret.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse vid årsmötet.

Ordinarie möten

§ 14. Föreningen håller årsmöte, vars tid och plats bestäms av styrelsen. Det rekommenderas att årsmötet hålls vid slutet av verksamhetsåret.
Kallelse till årsmötet anslås på föreningens anslagstavla senast 14 dagar innan mötet. 
Dagordning fastställs vid mötet.
Revisorn ska hålla revisionshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet.

§ 15. Medlemmar som i föreskriven ordning betalat sina medlemsavgifter har rösträtt. Denna rösträtt är personlig, och kan inte överlåtas.

§ 16. Vid årsmötet förekommer följande ärenden

1) Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3) Fastställande av dagordning.
4) Val av mötesordförande och mötessekreterare.
5) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det snart avslutade verksamhetsåret.
7) Val av
	föreningens ordförande för nästa verksamhetsår.
	föreningens kassör för nästa verksamhetsår.
	föreningens sekreterare för nästa verksamhetsår.
	föreningens mötesansvarige lictor för nästa verksamhetsår.
	föreningens pr-ansvarige librarian för nästa verksamhetsår.
	två revisorer för nästa verksamhetsår.
	eventuellt en valberedare för nästa verksamhetsår.
8. Fastställande av nästa verksamhetsårs medlemsavgift.
9. Behandling av inkomna förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av en röstberättigad medlem innan eller under årsmötet.
10. Övriga frågor.

Extra möte

§ 17. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant behövs.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål krävs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse till detta möte anslås senast sju dagar före mötet. Dagordning fastslås på mötet.

§ 18. Om rösträtt vid extra möte gäller vad som sägs i § 15.

Beslut och omröstning

§ 19. Beslut fattas med acklamation eller efter votering, om sådan begärs.
Med undantag för de i § 20 och § 21 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 
med enkel majoritet.
Omröstningen sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar om en röstberättigad medlem kräver detta.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Om denne inte är röstberättigad eller lägger ner sin röst avgör lotten.

Stadgefrågor mm

§ 20. Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. Bifall kräver att minst två tredjedelar av de angivna rösterna biträder beslutet.

§ 21. Endast årsmötet får upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst två tredjedelar av de angivna rösterna biträder beslutet.

§ 22. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar under en tid av tio år förvaltas av TLTH. Om föreningen inte återuppstått under denna tid så tillfaller Lairs egendomar TLTH att användas för att främja brädspelshobbyn.

Hantering av personuppgifter 

§ 23. Föreningen ska behandla personuppgifter enligt dokumentet "Riktlinjer för användande och hantering av personuppgifter".

§ 24. Endast styrelsen och årsmötet får ändra i dokumentet "Riktlinjer för användande och hantering av personuppgifter" samt de dokument som det refererar till.

§ 25. Dokumentet "Riktlinjer för användande och hantering av personuppgifter" samt de dokument som det refererar till ska finnas lättillgängligt för alla medlemmar.
Detta kan till exempel vara att en digital version finns tillgänglig på föreningens hemsida eller att en utskriven version finns tillsammans med föreningens spelsamling.

§ 26. Som medlem i föreningen godkänner man att ens personuppgifter hanteras och lagras enligt dokumentet "Riktlinjer för användande och hantering av personuppgifter".